Politika společnosti

 

 

POLITIKA KVALITY

obchodní společnosti  TigTech s.r.o.

 

Vrcholové vedení obchodní společnosti TigTech s.r.o. stanovuje politiku kvality, která obsahuje závazek k uplatňování, udržování a k neustálému zlepšování systému managementu kvality v celé organizaci TigTech s.r.o. ve shodě s požadavky mezinárodní normy

ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu jakosti – Požadavky.

Pomocí efektivní aplikace systému managementu kvality ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 chce vrcholové vedení obchodní společnost TigTech s.r.o. poskytovat jasné a nezpochybnitelné důkazy o tom, že tato společnost je schopna

a)    trvale poskytovat produkt a služby, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů,

b)   zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace systému managementu kvality, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a prokazování shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů,

c)    poskytovat zdroje potřebné

-     pro zvyšování spokojenosti zákazníka,

-     pro zajištění nezbytných kompetencí pracovníků, kteří provádějí práce ovlivňující shodu produktu s požadavky,

-     k zajištění dostupnosti a pro udržování infrastruktury a pracovního prostředí v souladu s potřebami dosahování shody s požadavky na produkt a

d)   plánovat a realizovat výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek.

Systém managementu kvality obchodní společnosti TigTech s.r.o. musí být uplatňován, udržován a zlepšován takovým způsobem, aby byl vhodný pro její účely a kontext, a aby podporoval její strategické zaměření v odvětví výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroby strojů a zařízení a jejich dílů, svařování slitin hliníku a nerezových materiálů a oprav a úprav hliníkových a ocelových forem, přípravků a nástrojů.

Péče o efektivní fungování procesů v oblasti použití systému managementu kvality ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a zajišťování kvality produktů a služeb obchodní společnosti TigTech s.r.o. ve shodě s požadavky zákazníka, s požadavky, které jsou nezbytné pro použití produktu, pokud je známo, a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

 

Za vrcholové vedení společnosti

Marek Čech, jednatel

David Műller, jednatel

 

V Opavě dne 1. 2. 2020